תקנון האתר

תקנון

כללי

 1. אתר "דרוש ניסיון" מופעל במסגרת מיזם משותף של המשרד לשיוויון חברתי ועמותת "והדרת – הכוח השלישי (ע"ר)". האתר מעמיד לרשות האזרחים הוותיקים מידע עדכני אודות הפרויקט ופעילותו, מידע אודות משרות ומעסיקים ואפשרויות רישום והגשת מועמדות למשרות וכן שירותים נוספים במסגרת הפרויקט שמציע הפרויקט,    (להלן – "השירותים").
 2. השימוש ו/או ההסתייעות בשירותי האתר מעידה על הסכמה לתנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות והאמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים.


תקנון זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של אזרח ותיק לפרויקט. אזרח ותיק העושה שימוש באתר זה ו/או המבקש לקבל מידע בנושא תעסוקה ו/או לאתר משרה מקבל על עצמו את כללי התקנון ומתחייב לפעול לפי הוראותיו. כל משתתף פרויקט יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה. 

הגדרות

 1. הפרוייקט – מיזם דרוש ניסיון שהינו מיזם משותף למשרד לעמותת "והדרת – הכוח השלישי (ע"ר)".
 2. האתר – אתר הבית של פרויקט "דרוש ניסיון" .
 3. "משתמש" ו/או "גולש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.
 4. המשרד – המשרד לשיוויון חברתי.
 5. העמותה – ועמותת "והדרת – הכוח השלישי (ע"ר)".
 6. התקנון – תקנון זה.
 7. פעולה – כל פעולה המתבצעת לשם בירור מידע ו/או הגשת מועמדות ו/או איתור משרה ו/או שירות המוצעים באתר.

אחריות

 1. המשרד אינו צד לאיתור תעסוקה או להשמה במשרות המפורסמות באתר ואינו נושא בשום אחריות הקשורה לכך. . כל התקשרות שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג', ואינה כוללת את המשרד ו/או העמותה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך האתר.
 2. המשרד והעמותה עושים כל שביכולתם לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק אך הם אינם נושאים באחריות או ערבים לטיב המידע המוצג באתר (לרבות, ביחס לתוכן המודעות) ו/או לנכונותו ו/או לתקפות ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. פרסום המודעות ותוכנן ו/או המידע על מעסיקים פוטנציאלים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המשרד ו/או העמותה לגבי נכונות ו/או אי נכונות כדאיות השירותים. כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש הינה על פי שיקול דעתו ואחריותו בלבד והמשרד ו/או העמותה אינם אחראים לכל תוצאה הנגרמת עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המצוי בו.
 3. השירותים מוצעים לציבור "AS IS " מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירותים לצורכי המשתמש; לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירותים; לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירותים על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'; ולכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירותים, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירותים, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירותים, מהשבתתם הזמנית או הקבועה של השירותים, משימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות מאתר זה או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירותים, לרבות יישומי אינטרנט (כגון  ACTIVE – X,JAVASCRIPT , JAVA ) ומכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר לגביו קיים link באתר זה
 4. באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את המשרד ו/או העמותה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 5. כמו כן, מתחייב המשתמש כי תוכן מסמך קורות החיים הנשלח על ידו מוגבל אך ורק להצגת קורות חייו של המועמד השולח בלבד. אין להפיץ מסמך שלא ברשות בעליו. בנוסף, חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות האתר לצורך קידום, שיווק או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח מכל סוג שהוא, בכל צורה ובכל אופן, ובכלל זה, אך לא רק, שליחת חומר פרסומי בתוך קובץ קורות חיים, איסוף פרטי מפרסמים ושימוש בהם. האתר יהיה רשאי להוסיף על כל קורות חיים שישלחו דרך האתר את שמו, סמלילו, או כל כיתוב אחר שימצא לנכון.
 6. המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירותים ו/או במידע המתפרסם באתר וכן לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור. הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או לשיקול הדעת העצמאי של המשתמש.

לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה, נציגיה וכל מי מטעמה.

 1. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות, מפות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. המשרד ו/או העמותה אינם אחראים למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
 2. המשתמש מסכים, כי המשרד ו/או העמותה ו/או מי מטעמם ייחשבו כמפעילים סבירים, על פי ההקשר, בכל מבחן משפטי.
 3. המידע המתפרסם באתר מאפשר הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. המשרד ו/או העמותה אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותם לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
 4. התקשרות שתעשה בעקבות פרסום באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתרתסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את המשרד ו/או העמותה או מי מטעמם כצד בעסקה או כאחראים בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך האתר.

 

פעילות ושימוש בשירותי האתר

 1. האתר מציע למשתמשים, בין היתר, להעלות קובץ קורות חיים. קובץ קורות החיים של מחפשי השמה אשר אישרו זאת יכול להיות חשוף במלואו, לרבות פרטים מזהים של מחפש העבודה, בפני מעסיקים המגייסים עובדים והמעוניינים בכך. שירות זה נועד כדי להרחיב ולמקסם את חשיפת משתמשי האתר למעסיקים, ובכך להגביר את סיכוייהם למציאת עבודה.
 2. הסרת קובץ קורות חיים מהמאגר, יכול שתעשה בכל עת על ידי המשתמש. כמו כן, בכל עת ניתן לעדכן ולהחליף את קובץ קורות החיים ע"י הסרת הקובץ הקיים ורישום מחדש למאגר.
 3. בהצטרפותו לשירות זה מצהיר המשתמש כי הוא יודע ונותן הסכמתו המפורשת, כי בעקבות הרישום לשירות דנן, קורות חייו יהיו חשופים וגלויים לכל מעסיק ובכלל זה למעסיקו הנוכחי, ככל שישנו. המשתמש מאשר ומצהיר כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי חשיפת קורות חייו בפני צדדים שלישיים כלשהם, וכי ידוע לו כי המשרד ו/או העמותה אינן חייבות ליידע אותו בדבר הגורמים שנחשפו לקורות חייו.
 4. יובהר כי שירות זה, כמו גם יתר שירותי האתר נועדו על מנת להרחיב ולמקסם את אפשרויות חיפוש המשרות, חשיפת משתמשים ומעסיקים זה לזה ומציאת תעסוקה, אולם, אין המשרד ו/או העמותה מתחייבים ו/או אחראים בכל אופן לתוצאות השימוש בשירותי האתר (דוגמת פניית מעסיקים למשתמש) והמשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה באשר לתוצאות השימוש כאמור.
 5. המשרד ו/או העמותה שומרים על זכותם לשמור מידע ופרטים אודות המשתמשים בשרותי האתר, ובכלל זאת מחפשי השמה ומעסיקים, כגון: פרטיים אישיים, כתובת אימייל, טלפון, פקס וכד' וזאת במאגרי המידע שיוקמו במסגרת הפעילות בפרוייקט, בין היתר, על מנת להציע ולשלוח למעסיק קורות חיים של מועמדים פוטנציאלים, התואמים, לדעת צוות הפרוייקט, את המשרות המוצעות על ידי המעסיק ואופייה. ידוע למעסיק ו/או למחפש ההשמה והוא מסכים לכך כי קורות החיים ישלחו אליו על ידי צוות האתר ו/או על ידי המועמד עצמו.
 6. בכוונת המשרד ו/או העמותה לפעול לקידום המודעות אודות האתר בקרב הציבור ככלל וציבור האזרחים הוותיקים בפרט. יחד עם זאת, המשרד ו/או העמותה אינם מתחייבים כי לשירות ו/או למודעות שיפורסמו באתר ו/או לקורות החיים שיועברו באמצעות האתר תהיה היענות כלשהי, שכן, אין ביכולת המשרד ו/או העמותה לחזות אם ואילו תגובות יתקבלו בעקבות הפרסום. לפיכך, המשרד ו/או העמותה לא יישאו כלפי המשתמש ו/או המעסיק או מי מטעמם באחריות כלשהי לתגובות, להיעדר תגובות, לזהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ו/או מהמידע שמועבר על המשמש ו/או המעסיק. המשרד ו/או העמותה לא יהיו אחראים לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בכל מידע אשר יפורסם באתר.
 7. המשרד ו/או העמותה שומרים על זכותם לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתם, וללא צורך במתן הודעה מראש.

 

רישום לצורך השמה באתר

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, כל משתמש אשר נרשם לצורך מציאת עבודה במסגרת פעילות האתר, מצהיר כי הוא מעוניין ומסכים כי פרטיו וקורות חייו ישמרו במאגרי המידע של האתר ו/או של המשרד ו/או העמותה.
 2. המשתמש מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הפצת קורות חייו וידוע לו כי צוות האתר אינה חייב ליידע אותו בדבר זהות הצדדים השלישיים אליהם יגיעו קורות חייו.
 3. המשתמש מצהיר בזה כי הוא יודע ומסכים לכך שתהליך הפצת קורות החיים הינו תהליך בלתי הפיך ולא ניתן לבטלו לאחר ביצוע שליחת קורות החיים וכי על אף שצוות האתר עשוי לפעול במסגרת הליכי ההשמה ולשלוח את קורות חייו לצדדים שלישיים רלוונטים, לעיתים תיתכנה טעויות וקורות חייו של המשתמש עשויים להגיע בשגגה אל גורם אחר והמשתמש מסיר מאת המשרד ו/או מי העמותה ו/או מי מטעמם כל אחריות ומובהר, כי המשרד ו/או העמותה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק שעשוי להיגרם למשתמש עקב כך.
 4. המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי שירות הסיוע במציאת עבודה אינם מבטיחים דבר מצד המשרד ו/או העמותה ושאו צוות האתר או מצד כל צד ג' אחר אליו ישלחו קורות החיים וכי אין המשרד ו/או העמותה מתחייבים שבעקבות הפצת קורות החיים יזומן המשתמש לראיון זה או אחר או יתקבל לעבודה זו או אחרת.
 5. עם רישומו של המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא ולספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש לגשת לאיזורים המוגבלים של האתר. זוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסוד, ולדאוג לעדכן אותם מידי פעם, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם. המשרד ו/או העמותה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באיזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש. אם יש למשתמש חשד כי פרטי הכניסה שלו הגיעו לידיעתו של מישהו אחר, עליו להודיע על כך לצוות האתר מיידית.

זכויות קניין

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר, תוכנו,עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למשרד ולעמותה במשותף.
 2. האתר, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן: "התוכן"(הנם רכושם הבלעדי של המשרד והעמותה. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהמשרד ומהעמותה בצוותא, ואין לעשות בתוכן שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.

כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור ומהווה עבירה על החוק.

 1. על מנת למנוע העתקת המודעות לאתרים אחרים – כל זכויות היוצרים במודעה שייכות בלעדית למשרד ולעמותה. אין אישור לאף אדם / חברה / אתר אינטרנט אחר / או צד שלישי כלשהו להציג תוכן מודעה שפורסמה באתר ללא אישור בכתב מהמשרד ומהעמותה בצוותא.
 2. זכויות יוצרים המתפרסמות בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסטים, תמונות, איורים, מפות קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן זכויות יוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
 3. מובהר כי השימוש באתר ובשרותי האתר מותר לאנשים פרטיים וכן למעסיקים המעוניינים באיתור עובדים ומועמדים לעובדים בארגונם. כל שימוש אחר, לרבות מכירה ו/או הפצה משנית, במישרין או בעקיפין, של שטח או שטחי פרסום מודעות/משרות באתר לצד ג' (ושאינה פנים ארגונית אצל המעסיק) אסורה בתכלית ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת המשרד ומהעמותה בצוותא לעשות כן.
 4. משתמש האתר מודע ומסכים לכך כי הפרטים שמסר, לרבות אלה הנובעים מפעילותו באתר,  ישמרו במאגרי המידע של האתר וישמשו את המשרד ו/או העמותה על מנת ליידע אותו אודות מידע העשוי להיות רלוונטי לאור נתוניו ו/או המידע שמסר.
 5. המותג "דרוש ניסיון" והלוגו המופיעים באתר זה, נמצאים בבעלותם הבלעדית של המשרד והעמותה במשותף ואין להעתיקם או לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך בכתב מהמשרד ומהעמותה בצוותא.

 

דין ושיפוט

 1. הדין החל על העסקאות המתבצעות באתר וכן על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מקרה של מחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד ולהם הסמכות הבלעדית לדון בה.